Adatkezelés

Adatkezelési tájékoztató

I. Bevezetés
A Ceumed Kft. (székhely: 1007 Budapest, Margitsziget Grand Hotel 4/6., cégjegyzékszám: 01-09-897076, adószám: 14284986-2-41) (a továbbiakban: Szolgáltató), által ingyenes termék kisminta szolgáltatások nyújtása, direkt marketing célú tájékoztatás nyújtása, hírlevél küldése, elemzés, statisztika készítése (továbbiakban Szolgáltatások) során felmerülő személyes adatkezelésre vonatkozik. Jelen tájékoztató irányadó minden olyan további esetben, szolgáltatás vonatkozásában, amelyre a Szolgáltató jelen tájékoztató alkalmazását írja elő.

Az Adatkezelési Tájékoztató a Szolgáltató által követett adatkezelési elveket és gyakorlatot, az által kezelt személyes adatok típuskörét, az adatkezelés célját, valamint az érintettek jogai gyakorlásának lehetőségeit rögzíti.

Adatkezelési gyakorlatunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen alapszik.

II. Az adatkezelés jogalapja
1. A személyes adatok általi felvétele és kezelése a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul. A Felhasználó a hozzájárulást az adott Szolgáltatás, annak részszolgáltatása igénybevételével (pl. kisminta igénylés, információigénylés emailen keresztül, stb.), használatának kezdeményezésével, használatával illetve megrendelésével adja meg.

2. Személyes adat akkor kezelhető, ha
• ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
• azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

3. Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése
a) a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
b) a Szolgáltató vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

4. Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

5. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

6. Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja a Szolgáltatóval írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

7. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, a Szolgáltató a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
• a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
• a Szolgáltató vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

III. Az adatkezelés célhoz kötöttsége
1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

IV. Az adatkezelés egyéb elvei
1. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha a Szolgáltató rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

2. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

V. Funkcionális adatkezelés
1. A kezelt adatok köre:
• vezeték- és keresztnév,
• e-mail cím,
• szállítási cím,
• kisminta igénylés időpontja.

2. Az érintettek köre: A www.biooilhungary.hu weboldalon kismintát igénylő valamennyi Felhasználó érintett.

3. Az adatgyűjtés célja:
Szolgáltató a kisminta biztosítási szolgáltatás nyújtásának céljából a felhasználónak a kisminta igénylés során megadott külön hozzájárulása alapján a Szolgáltató szolgáltatásairól direkt marketing célú tájékoztatás nyújtása, hírlevél küldése céljából

4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés a kisminta igénylés elküldésének napján kezdődik és az igényelt kisminta postázásával azonnal megszűnik.

5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat a Szolgáltató munkatársai kezelhetik, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt alapelvek tiszteletben tartásával.

6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
• postai úton a 1007 Budapest, Margitsziget Grand Hotel 4/6., címen
• e-mail útján info@ceumed.eu e-mail címen.

7. Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a www.biooilhungary.hu weboldalon kisminta igénylést leadó Felhasználók önkéntes hozzájárulása.

VI. Cookie-k (sütik) kezelése
A www.biooilhungary.hu weboldal fejlesztői jelenleg nem tárolnak semmilyen felhasználói infót, cookie-t.

VII. Hírlevél, DM tevékenység
1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse.

2. A Felhasználó jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

4. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre:
• név
• e-mail cím
• a Szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó dátumok, időpontok.

5. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi Felhasználó érintett.

6. Az adatkezelés célja:
• reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail) küldése az érintett részére
• tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

7. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés a regisztráció napján kezdődik és a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart.

8. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat a Szolgáltató munkatársai kezelhetik, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt alapelvek tiszteletben tartásával.

9. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

10. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

VIII. Facebook
1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: A Felhasználó www.facebook.com közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook.com közösségi oldalon, és lájkolta a weboldalt.

3. Az adatkezelés célja: A weblap egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve lájkolása a www.facebook.com oldalon.

4.    Az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a http://www.facebook.com/about/privacy/ címen tájékozódhat az érintett.

5.    Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatkezelés a www.facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályzata vonatkozik: 
http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf, http://www.facebook.com/about/privacy/.

6.    Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a Facebook.com weboldalon.

IX. Adattovábbítás
1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre:
• A továbbított adatok köre a kisminta szállítás lebonyolítása érdekében: Név, cím, email cím.

2. Az érintettek köre: A kismintát igénylő valamennyi Felhasználó érintett.

3. Az adatkezelés célja: A termék kisminta szállítása postai úton.

4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A Szolgáltatás igénybevételével kezdődik és a postázás lebonyolításáig, a termék kisminta átvételéig tart.

5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat a következők kezelhetik, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt alapelvek tiszteletben tartásával:
Magyar Posta
Levélcím: Magyar Posta Zrt. Ügyfélszolgálati Igazgatóság 3512 Miskolc
telefonszám: 06-1-767-8282
FAX Lakossági ügyfeleknek: 06-46-320-136
FAX Üzleti ügyfeleknek: 06-46-503-899
e-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu
https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato

6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérheti a szállítást biztosító szolgáltató adatkezelőtől a személyes adatainak mielőbbi törlését.

7. Az adattovábbítás jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a www.biooilhungary.hu weboldalon regisztrált Felhasználók önkéntes hozzájárulása.

8. Szolgáltató a szállítást biztosító szolgáltató adatkezelő által okozott károkért nem köteles helytállni.

X. Adatbiztonság
1. A Szolgáltató köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

2. A Szolgáltató, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

3. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

4. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

5. A személyes adatok automatizált feldolgozása során a Szolgáltató és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja
• a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
• az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
• annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
• annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
• a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
• azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

6. A Szolgáltatónak és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene a Szolgáltatónak.

XI. Az érintettek jogai
1. Az érintett kérelmezheti a Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

2. Az érintett kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

3. A Szolgáltató az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

4. A Szolgáltató köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

5. Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

6. Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Szolgáltató rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.

7. Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

8. Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, ha a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

9. A Szolgáltató megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

10. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

11. Ha a Szolgáltató az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a Szolgáltató tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

XII. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen
1. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy a Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

2. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

3. Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

4. A Szolgáltató esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

XIII. Bírósági jogérvényesítés
1. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, a Szolgáltató köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.

2. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

3. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

4. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, a Szolgáltatót a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

5. Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, a Szolgáltató köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. A Szolgáltató köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.

6. A bíróság elrendelheti ítéletének – a Szolgáltató azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.

XIV. Kártérítés
1. Szolgáltató az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben a Szolgáltató felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. A Szolgáltató mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

2. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

XV. A honlap üzemeltetője
A www.biooilhungary.hu honlapot a Ceumed Kft. (székhely: 1007 Budapest, Margitsziget Grand Hotel 4/6., cégjegyzékszám: 01-09-897076, adószám: 14284986-2-41) üzemelteti, az adatokat a www.biooilhungary.hu biztonságos szerveren tárolja.

Kisminta igénylés
x

    Kisminta igénylés

    Kérjük, minden mezőt töltsön ki, hogy a mintát el tudjuk küldeni Önnek!

    Adataim marketing célokra felhasználhatóak.Részletek

    Vásárlás